Polityka Bezpieczeństwa Sanitarnego

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Kursanci Salsa Kings wchodząc do studia w celu uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do wypełnienia ankiety zdrowotnej oraz oświadczeń potwierdzających akceptację regulaminu, którego częścią jest niniejsza Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego
 2. Salsa Kings może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, zajęć online albo zaniechaniu korzystania ze studio do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 3. Salsa Kings zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy kursantami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 4. Salsa Kings udostępniło dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla kursantów w obszarze wejścia/ recepcji  oraz każdej sali do ćwiczeń.
 5. Każdy z uczestników ma obowiązek zdezynfekować ręce za pomocą dostępnych w lokalu środków dezynfekcyjnych – zawsze po każdorazowym wejściu do lokalu oraz zawsze bezpośrednio przed rozpoczęciem każdych zajęć i bezpośrednio po ich zakończeniu.
 6. Kursantom Salsa Kings zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez kursantów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 7. Salsa Kings wdraża procedurę dezynfekcji powierzchni najczęściej używanych (klamki, wyłączniki światła, blaty, krany etc), której codzienny przebieg opisywany jest w dedykowanych formularzach dezynfekcji.
 8. Salsa Kings dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie studia kursantów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 9. Salsa Kings udostępnia kursantom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Kursant składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 10. W Salsa Kings wyznaczony jest pracownik odpowiedzialny za realizację polityki bezpieczeństwa sanitarnego – inni pracownicy i klienci są zobowiązani stosować się do jego instrukcji związanymi z realizacją w/w polityki.
 11. Grupy kursantów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami.  Salsa Kings dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 12. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15min pomiędzy zajęciami, podczas których odbywa się wietrzenie sal.
 13. Zaleca się by osoby przebywające w częściach wspólnych zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz wymaga się obowiązkowo stosowania osłony ust i nosa.
 14. Kursanci mogą przebywać w salach tanecznych jedynie w trakcie zajęć.
 15. Salsa Kings rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
 16. Kursanci są zobowiązani do niespędzania na korytarzu i częściach wspólnych lokalu więcej czasu niż to uzasadnione, w szczególności rejestracją na zajęcia lub załatwieniem formalności na recepcji, przebraniem się na zajęcia i po zajęciach, skorzystaniem z toalety, oraz oczekiwaniem na zajęcia nie dłużej niż 15 minut bezpośrednio przed zajęciami lub oczekiwaniem w ramach przerwy pomiędzy zajęciami.
 17. W szczególności nie jest dopuszczalne przebywanie w lokalu  w celach towarzyskich poza zajęciami, nieformalne korzystanie z wolnych sal, przychodzenie do Salsa Kings znacznie wcześniej przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 18. Kursanci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 14, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej.
 19.  Zajęcia stacjonarne oraz mieszane w części odbywającej się stacjonarnie, prowadzone będą z ograniczoną liczbą uczestników w celu umożliwienia zachowania odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, o ile w ramach danych zajęć będzie to możliwe. W takim przypadku uczestnicy są zobowiązani, jeśli zajdzie taka konieczność, do zajmowania wskazanych przez instruktora miejsc na parkiecie.
 20. W związku z wprowadzonym limitem miejsc na zajęciach zostaje wprowadzony obowiązek uprzedniego rejestrowania się na konkretne zajęcia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich uczestników zajęć, także posiadających karnety, niezależne od rodzaju karnetu.
 21. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby wcześniej zarejestrowane poprzez zgłoszenie udziału w zajęciach oraz dokonanie opłaty. Za rejestrację uważa się łącznie dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za konkretne zajęcia ze wskazaniem w tytule rodzaju i godziny zajęć oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 22. Zapisy na zajęcia bezpośrednio przed zajęciami są możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc.
 23. W razie wyczerpania miejsc na dane zajęcia, jeśli uczestnik nie pojawi się na zajęciach lub spóźni się na zajęcia więcej niż 15 minut a uprzednio nie powiadomi Studia Tańca o swoim spóźnieniu (powiadomienie jest skuteczne wyłącznie w razie potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez Salsa Kings), wówczas miejsce przepada a na to miejsce może zarejestrować się inny uczestnik.
 24. W przypadku zajęć w parach zaleca się, aby instruktorzy nie tańczyli z uczestnikami zajęć, aby ograniczyć kontakt społeczny i ograniczyli się do instruktażu w parze instruktorskiej.
 25. Salsa Kings  zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku kursantów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
 26. Instruktorzy lub personel Salsa Kings mają prawo nie dopuścić do udziału w zajęciach uczestnika, u którego zauważono niepokojące objawy zdrowotne, które uzasadniają podejrzenie, iż udział uczestnika w zajęciach może nieść zagrożenie dla zdrowia innych uczestników zajęć lub instruktorów oraz nakazać w takich przypadkach opuszczenie lokalu.
 27. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń instruktorów oraz personelu Salsa Kings.
 28. Kursant podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.

PRACOWNICY 

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
 3. Salsa Kings  zapewnia:
  a) osobom zatrudnionym w administracji studia maseczki lub przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk
  b) możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Salsa Kings deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Salsa Kings ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Salsa Kings realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
 • zachować bezpieczną odległość od kursantów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy.
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.