Regulamin

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2
 • ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH SALSA KINGS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kwestie prywatności i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Salsa Kings, która znajduje się pod tym linkiem https://salsakings.pl/polityka-prywatnosci/Zapraszamy do zapoznania się!.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

§ 1 Zakres regulacji

Polityka bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje pracowników oraz uczestników zajęć stacjonarnych, tj. wyłącznie w Szkole Tańca Salsa Kings oraz zajęć tzw. mieszanych tj. odbywających się jednocześnie stacjonarnie w l Szkole Tańca Salsa Kings i z transmisją online, jednak w przypadku zajęć mieszanych ogranicza się tylko do uczestników zajęć uczestniczących w zajęciach stacjonarnie.

§ 2 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 24.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej.
  a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
  b) Salsa Kings zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
  c) jako wykładnię prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
  d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
  e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
 2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
 3. Każda osoba, która przebywa na terenie Salsa Kings musi posiadać ważną wejściówkę na zajęcia. W przypadku nieposiadania wejściówki taka osoba jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każda wejściówka określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 4. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Salsa Kings stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  b) Salsa Kings dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://salsakings.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego/
 5. c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH SALSA KINGS

 1. Zajęcia prowadzone przez Salsa Kings są prowadzone w formie zajęć:
  a) stacjonarnych – w Salsa Kings
  b) online – transmitowanych uczestnikom przez internet
  c) mieszanych – jednocześnie stacjonarnie i online.
 2. Uczestnicy zajęć stacjonarnych i mieszanych w zakresie stacjonarnym mają prawo wstępu do Salsa Kings na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Salsa Kings, w tym z: szatni, pryszniców, toalet.
 3. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 4. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w recepcji. W procesie rejestracji uczestnik jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, który będzie służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc.
 5. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 6. Rejestracja na zajęcia jest równoważna z zapoznaniem się przez uczestnika z Polityką prywatności Salsa Kings i wyrażeniem zgody na jej treść.
 7. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany, Master Class
 8. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawasowanym jest zgoda Instruktora.
 9. Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe
 10. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).
 11. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 12. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników Salsa Kings.
 13. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 14. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 15. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 17. Utrwalenie przez uczestników całości lub części zajęć stacjonarnych oraz zajęć online jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora. W przypadku zajęć mieszanych utrwalenie przez uczestników całości lub części tych zajęć jest dopuszczalne wyłącznie przez uczestników uczestniczących na zajęciach stacjonarnie – również za uprzednią zgoda instruktora. Z uwagi na udział w zajęciach mieszanych uczestników uczestniczących stacjonarnie, co powoduje ryzyko zarejestrowania tychże uczestników w trakcie zajęć bez ich zgody i brak możliwości weryfikacji przez organizatora zarejestrowanego materiału, utrwalenie całości lub części zajęć mieszanych przez uczestników uczestniczących w zajęciach w sposób online nie jest dopuszczalne.
 18. Salsa Kings informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Uczestnikami. Codzienna praca Salsa Kings nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 19. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo  Salsa Kings usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Salsa Kings. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 20. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Salsa Kings zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 21. Teren Salsa Kings w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Salsa Kings znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Salsa Kings. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 22. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 23. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Salsa Kings przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Salsa Kings.
 24. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Salsa Kings. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 25.  Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu w szatni.
 26.  W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Salsa Kings rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
 27. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 28. Uczestnik rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Salsa Kings, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć.
 29. Salsa Kings informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 30. Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach organizowanych przez Salsa Kings w przypadku stwierdzenia, iż stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej uczestnika nie pozwala na bezpieczny udział w zajęciach swój lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)